Praatgroepen met Kinder- en gezinscoach Stephanie Boeckx

Vaak hebben we hulp nodig of zitten we met verschillende vragen. Wat we soms niet weten is dat er nog andere ouders, kinderen en jongeren met dezelfde vragen zitten. Waarom bundelen we onze krachten dan niet in een praatgroep? 

We organiseren praatgroepen rond pesten, assertiviteit, ADHD, autisme, social media, opvoeding, wanneer gamen ongezond wordt, faalangst en onzekerheid en omgaan met verlies.

Kinder- en gezinscoach Stephanie organiseert praatgroepen voor iedereen die ouder of voogd is en ook praatgroepen enkel voor kinderen en jongeren. Aan de praatgroepen voor kinderen en jongeren wordt steeds een leeftijdsgrens gekoppeld, naargelang het onderwerp.

De praatgroepen voor ouders gaan steeds over de hulpvraag die ouders hebben over de eigen kinderen. Bv.: assertiviteit gaat niet over hoe de ouders assertiever kunnen zijn maar wel over hoe ouders hun kinderen assertiever door het leven kunnen laten gaan.

Stephanie Boeckx,
Kinder- en gezinscoach

Waarom kiezen voor een praatgroep?

 • Je betaalt €35 per sessie i.p.v. €65€. (dat betekent een volledig traject voor €175 ipv €390)
 • Het is een traject van 6 sessies waarvan de eerste sessie gratis is!
 • Ook heb je veel meer begeleidingstijd. Een sessie duurt 120 min. i.p.v. 60 min.
 • De groep blijft klein want er kunnen max. 4 personen inschrijven.
 • De eerste sessie is altijd een kennismakingssessie. We praten over onze vragen en verfijnen deze tot 1 sterke hulpvraag.
 • De volgende 4 sessies bekijken we telkens 1 hulpvraag en helpen we elkaar.
 • De laatste sessie blikken we terug en ronden we de praatgroep af.

De eerste sessie heeft een vaste startdatum de andere sessies plannen we samen in. Dit met een frequentie van 2-3 weken tussen de sessies.

Je kan inschrijven voor de praatgroep(en) via het formulier op deze webpagina.

Wat je mag verwachten

 • Een huiselijk en een veilig gevoel waar tijd wordt gemaakt voor ieder zijn hulpvraag.
 • Door elkaars ervaringen te delen en een begeleider te hebben die handvaten aanreikt bereiken we samen meer!

Wat we van jou verwachten

 • Je kan enkel deelnemen wanneer je deelneemt aan het volledige traject. Dit dient dan ook op voorhand betaald te worden.
 • Alles wat gezegd wordt blijft binnen de muren van Medisch thuis.

Trajecten en startdata

TrajectStardatum
traject ouders
Van-totStardatum traject
kinderen en jongeren
Leeftijd
kinderen
Van-tot
Pestendinsdag 09/01/2419-21uzaterdag 13/01/248-16j10-12u
Assertiviteitdinsdag 16/01/2419-21uwoensdag 24/01/246-16j14-16u
ADHDdinsdag 23/01/2419-21uzaterdag 27/01/246-16j10-12u
Autismedinsdag 30/01/2419-21uzaterdag 03/02/246-16j10-12u
Social mediadinsdag 06/02/2419-21uzaterdag 10/02/2410-18j10-12u
Opvoedendinsdag 13/02/2419-21u///
Wanneer gamen ongezond wordtdinsdag 20/02/2419-21uzaterdag 17/02/2410-18j10-12u
Faalangst en onzekerheiddinsdag 27/02/2419-21uzaterdag 24/02/248-16j10-12u
Omgaan met verliesdinsdag 05/03/2419-21uzaterdag 02/03/245-18j10-12u


Traject: Pesten

Pesten wordt gekenmerkt door herhaaldelijk negatief gedrag dat is gericht op een persoon met minder macht. Dit gedrag kan zowel fysiek als verbaal zijn en kan plaatsvinden op school, in de gemeenschap, online of zelfs binnen de familie. Het doel van pesten is vaak om macht en controle over anderen uit te oefenen. Het is een ernstig probleem en heeft verstrekkende gevolgen voor zowel het slachtoffer als de dader, en de impact kan langdurig zijn.

Als ouders en verzorgers is het belangrijk om bewustzijn te creëren en middelen te bieden om met pesten om te gaan. De praatgroepen bieden een veilige ruimte om ervaringen te delen, ondersteuning te vinden en gezamenlijk oplossingen te verkennen. Het doel is om bewustwording te vergroten, begrip te creëren en gezinnen te helpen bij het aanpakken van pesten in al zijn vormen.

Voor de praatgroep met kinderen en jongeren is het van essentieel belang om een omgeving te creëren waarin zij zich gehoord en begrepen voelen. Kinderen en jongeren kunnen terughoudend zijn om over hun ervaringen met pesten te praten, dus het is van belang om een sfeer van vertrouwen en acceptatie te bevorderen. De gesprekken zullen gericht zijn op het versterken van hun zelfbeeld en het ontwikkelen van vaardigheden om met moeilijke situaties om te gaan.

Traject: Assertiviteit

Assertiviteit is het vermogen om op een duidelijke, eerlijke en respectvolle manier voor jezelf op te komen, terwijl je ook rekening houdt met de behoeften en gevoelens van anderen.

Het is een balans tussen passiviteit en agressiviteit, waarbij individuen hun mening uiten zonder anderen te kwetsen.

Assertiviteit is een cruciale sociale vaardigheid die kinderen helpt om effectief te communiceren, grenzen te stellen en zelfverzekerd op te kunnen treden.

Ouders spelen een cruciale rol bij het modelleren van assertief gedrag voor hun kinderen. In de praatgroep voor ouders zullen we strategieën bespreken en praktische tools bieden om kinderen te helpen deze vaardigheid te ontwikkelen.

De praatgroep voor kinderen en jongeren zal zich richten op het begrijpen en oefenen van assertieve communicatie. Door middel van interactieve activiteiten, rollenspellen en open gesprekken, willen we kinderen en jongeren aanmoedigen om hun gevoelens te uiten, hun behoeften kenbaar te maken en op een respectvolle manier met anderen om te gaan.

Praktische tips voor assertiviteit:

 • Luister actief naar anderen.
 • Geef duidelijk je mening en behoeften aan.
 • Leer 'nee' te zeggen op een respectvolle manier.
 • Erken de gevoelens van anderen zonder je eigen gevoelens te negeren.
 • Gebruik positieve lichaamstaal en oogcontact.

Traject: ADHD

ADHD, oftewel Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandacht stoornis met hyperactiviteit), is een neurologische aandoening die zowel kinderen als volwassenen kan beïnvloeden. Het wordt gekenmerkt door symptomen zoals moeite met aandacht vasthouden en het voltooien van taken, snel afgeleid zijn, impulsiviteit en hyperactiviteit.

Voor ouders kan het opvoeden van een kind met ADHD uitdagingen met zich meebrengen. De eerste stap is het begrijpen van de aandoening en het leren omgaan met het gedrag van het kind. Daarnaast is het bieden van structuur, het bevorderen van positieve communicatie en het aanmoedigen van de ontwikkeling van coping vaardigheden essentieel.

In de praatgroep voor kinderen en jongeren willen we een veilige omgeving creëren waar zij zich begrepen voelen. Het bespreken van hun ervaringen, zowel op school als thuis, en het aanleren van effectieve strategieën om met ADHD-symptomen om te gaan, staan centraal. Hierbij is het belangrijk om de nadruk te leggen op positieve bekrachtiging en het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Het doel van deze praatgroepen is het verstrekken van praktische middelen en het bevorderen van een gezonde gezinsdynamiek. Begrip en ondersteuning binnen het gezin zijn van vitaal belang om effectief met ADHD om te gaan en degenen die eraan lijden te helpen gedijen in verschillende aspecten van het leven.

Traject: Autisme

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op de manier waarop mensen communiceren, sociale interacties aangaan en informatie verwerken. Het spectrum varieert van mild tot ernstig en presenteert zich uniek bij elk individu. Begrip en ondersteuning binnen het gezin zijn cruciaal om een positieve omgeving te creëren voor kinderen en jongeren met autisme.

Kenmerken van autisme zijn o.a. moeite hebben met het begrijpen van non-verbale signalen, zoals oogcontact en lichaamstaal, sterke focus op specifieke interesses met weinig interesse in andere onderwerpen, herhalende handelingen, zoals fladderen met handen, het herhalen van woorden of het vasthouden aan routines enz

Voor ouders kan het opvoeden van een kind met autisme uitdagingen met zich meebrengen, maar het biedt ook unieke kansen voor groei en begrip. Het begrijpen van de behoeften van het kind, het aanpassen van communicatiestrategieën en het creëren van een gestructureerde omgeving zijn van groot belang.

In de praatgroep voor kinderen en jongeren willen we een veilige en begripvolle ruimte creëren. Hier kunnen zij hun ervaringen delen, vragen stellen en leren omgaan met de uitdagingen die autisme met zich meebrengt. Het stimuleren van zelfexpressie en het aanleren van sociale vaardigheden staan centraal.

Traject: Social media

Sociale media spelen een alomtegenwoordige rol in het moderne leven en hebben zowel positieve als uitdagende effecten, vooral voor kinderen en jongeren. Het is van belang voor ouders om bewustzijn te creëren over verantwoord en veilig gebruik van sociale media, terwijl ze tegelijkertijd een open communicatiekanaal met hun kinderen handhaven.

Sociale media bieden kinderen de mogelijkheid om in contact te blijven met vrienden en familie, zelfs op afstand. Daarnaast fungeren ze als educatieve bronnen door relevante informatie te verschaffen die aansluit bij het leerproces van kinderen. Bovendien stellen sociale media kinderen in staat hun creativiteit te uiten.

Kinderen zijn online kwetsbaar voor gevaren zoals cyberpesten, het delen van persoonlijke informatie en blootstelling aan ongepaste content. Overmatig gebruik van sociale media kan leiden tot schermverslaving, met mogelijk negatieve effecten op slaap en fysieke activiteit. Ook kan de vergelijking met anderen op sociale media sociale druk en zelfbeeldproblemen veroorzaken.

Behoud een open communicatie met je kinderen over hun sociale media-activiteiten en moedig hen aan hun ervaringen en zorgen met je te delen. Stel duidelijke regels met betrekking tot schermtijd en het gebruik van sociale media, en zorg voor een gezonde balans met andere activiteiten. Leer kinderen over het belang van online privacy en het vermijden van het delen van persoonlijke informatie. Onderwijs hen over digitale geletterdheid, waaronder het kritisch beoordelen van online informatie en het herkennen van nepnieuws. Houd toezicht op de sociale media-activiteiten van je kinderen, vooral op jonge leeftijd, om hen te beschermen tegen potentieel schadelijke situaties.

In de praatgroep voor kinderen en jongeren streven we naar een veilige ruimte waarin zij hun ervaringen, zorgen en successen met betrekking tot sociale media kunnen delen. We zullen hen aanmoedigen bewuste en verantwoorde keuzes te maken en hen voorzien van vaardigheden om positieve online-ervaringen op te doen. De praatgroepen zijn ontworpen om gezinnen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezond evenwicht tussen sociale media en andere aspecten van het leven, met als doel een positieve digitale ervaring te bevorderen.

Traject: opvoeden

Opvoeden is een dynamisch en voortdurend evoluerend proces van de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van een kind. In de praatgroep voor ouders streven we naar een ruimte waar ervaringen kunnen worden gedeeld, opvoedingsuitdagingen kunnen worden onderzocht en waar ondersteuning en begeleiding worden geboden. Het doel is het creëren van een gezonde, liefdevolle en stimulerende omgeving waarin kinderen kunnen gedijen en ouders zich gesteund voelen.

 • Liefde en geborgenheid staan centraal in het creëren van een veilige omgeving die bijdraagt aan de emotionele ontwikkeling van een kind. Het bevorderen van positieve relaties legt de basis voor zelfbeeld en groei.
 • Het stellen van duidelijke grenzen en het handhaven van consistente discipline helpen kinderen begrijpen wat acceptabel gedrag is. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfbeheersing.
 • Open communicatie tussen ouders en kinderen is cruciaal voor begrip, vertrouwen en het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden bij kinderen. Luisteren naar de behoeften en gevoelens van het kind bevordert een gezonde ouder-kindrelatie.
 • Het aanmoedigen van nieuwsgierigheid, het bieden van educatieve kansen en het stimuleren van intellectuele groei dragen bij aan een gezonde ontwikkeling.
 • Zelfzorg voor ouders is van essentieel belang. Een gezond evenwicht tussen de behoeften van het kind en die van de ouder zorgt voor veerkracht en welzijn in het opvoedingsproces.

Opvoeden is een voortdurend leerproces. Geen enkele ouder heeft alle antwoorden, maar door ervaringen te delen en van elkaar te leren, kunnen ouders groeien en zich aanpassen aan de veranderende behoeften van hun kinderen. Het erkennen dat elke ouder en elk kind uniek is, bevordert begrip en respect binnen de opvoedingsgemeenschap.

Traject: Wanneer gamen ongezond wordt

Gamen is vandaag de dag een alomtegenwoordig onderdeel geworden van het leven van kinderen en jongeren. Hoewel gamen op zichzelf een vorm van ontspanning en recreatie kan zijn, is het van belang om aandacht te besteden aan situaties waarin gamen ongezond kan worden. In de praatgroep voor ouders en kinderen/jongeren, begeleid door een kinder- en gezinscoach, willen we deze kwestie grondig bespreken.

Wanneer gamen een onevenredige hoeveelheid tijd in beslag neemt, ten koste van belangrijke activiteiten zoals schoolwerk, sociaal contact en lichaamsbeweging, kan het als ongezond worden beschouwd. Ook als gamen leidt tot functionele belemmeringen, zoals het verwaarlozen van verantwoordelijkheden, slechte schoolprestaties, of het negeren van gezondheid en hygiëne.

Daarnaast kan sociale terugtrekking, waarbij iemand zich onttrekt aan sociale activiteiten ten gunste van gamen, een teken zijn van ongezond gamegedrag. Bovendien kan er sprake zijn van een aanzienlijke emotionele impact, zoals prikkelbaarheid, frustratie of angst wanneer het gamen wordt beperkt of gestopt.

Open communicatie tussen ouders en kinderen, waarin zorgen en verwachtingen met betrekking tot gamegedrag worden besproken, is van essentieel belang. Ouders kunnen duidelijke grenzen en regels stellen met betrekking tot schermtijd en een gezonde balans tussen digitale en offline activiteiten bevorderen. Educatie over de games die kinderen spelen, inclusief de inhoud en bijbehorende leeftijdsclassificaties, is ook belangrijk. Het stimuleren van diverse activiteiten, zowel binnen als buiten, moedigt kinderen aan een evenwichtige levensstijl te ontwikkelen.

De praatgroep voor kinderen en jongeren richt zich op bewustwording. Het doel is om hen te laten nadenken over hun eigen gamegedrag, de mogelijke gevolgen ervan en het belang van een evenwichtige levensstijl. Samen met de kinder- en gezinscoach kunnen ze strategieën verkennen om gezond gamegedrag te bevorderen en alternatieve activiteiten te ontdekken.

De praatgroepen bieden ouders en kinderen/jongeren een veilige ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen en samen te werken aan gezonde oplossingen. Door bewustwording te vergroten, communicatie te bevorderen en praktische tips te delen, streven we ernaar om gezond gamegedrag te ondersteunen en een evenwichtige benadering van technologiegebruik te bevorderen.

Traject: Faalangst en onzekerheid

Faalangst verwijst naar de angst voor het niet kunnen voldoen aan bepaalde verwachtingen, vaak gepaard gaand met negatieve gedachten over eigen prestaties. Kinderen met faalangst kunnen zich overweldigd voelen door de druk om te slagen en ervaren fysieke symptomen zoals nervositeit, hoofdpijn of buikpijn. Het is belangrijk om de oorzaken van faalangst te begrijpen, bijvoorbeeld: perfectionisme, sociale druk, of een negatief zelfbeeld.

Onzekerheid gaat vaak hand in hand met faalangst en verwijst naar het gebrek aan zelfvertrouwen en geloof in eigen capaciteiten. Kinderen en jongeren die onzeker zijn, kunnen aarzelen om nieuwe uitdagingen aan te gaan, hebben moeite met het uiten van hun mening en voelen zich mogelijk constant beoordeeld door anderen. Het is van belang om de onderliggende factoren van onzekerheid te identificeren, zoals sociale vergelijkingen, negatieve feedback, of gebrek aan positieve bekrachtiging.

Ouders spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van kinderen met faalangst en onzekerheid. Het bevorderen van een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen zich vrij voelen om hun zorgen te uiten, is essentieel. Ouders kunnen luisteren naar de ervaringen van hun kinderen, hun prestaties vieren, en hen aanmoedigen om fouten te zien als leermomenten. Het bieden van positieve bekrachtiging en het stimuleren van autonomie helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen.

In de praatgroep voor kinderen en jongeren staat het delen van ervaringen centraal. Het doel is om een veilige ruimte te creëren waarin zij zich begrepen voelen. Samen met de kinder- en gezinscoach kunnen ze strategieën verkennen om met faalangst en onzekerheid om te gaan, positieve denkpatronen te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Traject: Omgaan met verlies

Omgaan met verlies is een delicate en persoonlijke reis die zowel voor ouders als kinderen een emotionele uitdaging kan vormen. Verlies, of het nu gaat om het overlijden van een dierbare, een scheiding, of een ander afscheid, roept een scala aan emoties op. Het is belangrijk om te erkennen dat iedereen op hun eigen manier rouwt en dat er geen vaststaande regels zijn voor het omgaan met verlies.

Voor ouders is het cruciaal om een open en ondersteunende omgeving te creëren waarin kinderen zich vrij voelen om hun gevoelens te uiten. Communicatie speelt hierbij een sleutelrol. Het aanmoedigen van een open dialoog geeft kinderen de ruimte om vragen te stellen, hun zorgen te delen en hun emoties te uiten. Het is belangrijk om begrip te tonen voor de unieke manier waarop elk kind rouwt, rekening houdend met leeftijd, temperament en eerdere ervaringen met verlies.

Voor kinderen en jongeren kan het omgaan met verlies een overweldigende ervaring zijn. Het begrijpen en uiten van emoties kan uitdagend zijn, en daarom is het waardevol om veilige ruimtes te creëren waarin ze zich gesteund voelen. Onze kinder- en gezinscoach begeleidt deze groepssessies en biedt expertise om kinderen te ondersteunen bij het begrijpen en verwerken van hun gevoelens. Activiteiten zoals tekenen, schrijven of groepsgesprekken kunnen bijdragen aan het verkennen en uiten van emoties op een creatieve en therapeutische manier.

Het omgaan met verlies is een proces van aanpassing en groei. Het is normaal om verschillende emoties te ervaren, waaronder verdriet, boosheid, verwarring en zelfs opluchting. Het is essentieel om zelfcompassie toe te staan en om hulp te vragen wanneer dat nodig is. De praatgroepen bieden een gemeenschap van begrip en ondersteuning, waar men ervaringen kan delen, elkaar kan steunen en gezamenlijk stappen kan zetten op het pad van heling. Het doel is niet om het verdriet te wissen, maar om manieren te vinden om ermee te leven en een nieuwe betekenis te geven aan het leven na het verlies.

 • {{ message }}
 • {{ bookable_message }}
 • {{ event_message }}
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x