MEDISCH THUIS

kort woordje uitleg over mijn specialisaties

ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Het is een gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance). Zo kunnen ze blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

ACT bestaat uit 6 stappen die in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd:

  • acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen
  • defusie: afstand nemen van je gedachten
  • het zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld)
  • hier en nu: aandacht voor het hier en nu
  • waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt
  • toegewijd handelen: investeren in je waarden

Het doel van ACT is om van een fysiek of mentaal probleem tot een flexibele manier van denken te komen. Het gaat om het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.

Signs of Safety

De methode werd ontwikkeld door Andrew Turnell, Steve Edwards, Sonja Parker en anderen.  Ze helpt om op een krachtgerichte manier om te gaan met situaties waarin de veiligheid van kinderen (mogelijk) in gevaar is

De kern van de methode is een sterke samenwerking met ouders, kinderen en hun familie, ook als de hulpverlening gedwongen is. 

De hulpverlener respecteert het gezin. Vanuit die houding heeft hij oog voor signalen van veiligheid én onveiligheid.

Signs of Safety is gegroeid vanuit werk in de kinderbescherming en de kortdurende oplossingsgerichte therapie. De aanpak is sterk beïnvloed door het oplossingsgericht denken.

Geweldloos Verzet / Non-Viiolence Resistance

De methodiek is bedoeld voor opvoeders (van ouders tot leerkrachten, groepsleiders...) Het is een aanpak die de negatieve interactie tussen de opvoeder en de jongere helpt verbeteren.

Een interventie bij onaanvaardbaar gedrag focust op de controle die de volwassene wil houden over de jongere die zich onaanvaardbaar gedraagt. Geweldloos Verzet focust op het veranderen van het gedrag van de volwassene in zo'n situatie. In plaats van te straffen of toe te geven, zoekt de opvoeder om op een geweldloze manier te handelen, om door te zetten en de focus te leggen op het veranderen van het eigen gedrag!

Haim Omer, grondlegger van de aanpak, licht in één van zijn boeken toe hoe principes uit de methode 'Geweldloos Verzet' met succes kunnen worden toegepast in gezinssituaties. Centrale uitgangspunten zijn: aanwezigheid, support, de-escalatie, (her)opbouw van relatie en verzet.

Nieuwe Autoriteit

Grondlegger Haim Omer deed een frisse wind waaien in de manier waarop autoriteitsfiguren omgaan met (ongewenst) gedrag van kinderen en jongeren. Dat werd warm onthaald in de jeugdhulpverlening.

In onze individualistische en pluralistische samenleving is het immers steeds moeilijker voor ouders, begeleiders, leerkrachten... om stevig in hun schoenen te staan als opvoeder en aanvaard te worden als gezagfiguur. Het concept Nieuwe Autoriteit  wil opvoeders opnieuw 'grond onder de voeten' geven.

In het model van Nieuwe Autoriteit gaat het helemaal niet meer om "autoriteit" als "macht". Autoriteit staat nu voor KRACHT.
Een gezagdrager oefent daarenboven niet alleen dat gezag uit. Dat gebeurt altijd samen met andere gezagdragers én met de inbreng en de medeverantwoordelijkheid van alle betrokkenen. "Relaties onder ongelijken" worden dus compleet anders bekeken en georganiseerd.

In de oude visie vertaalt gezag zich als "het controleren van het gedrag van de jongere, van het kind". De nieuwe kijk ziet gezag als "zorg dragen voor je kracht als gezagdrager". Die grondhouding gaat hand in hand met Geweldloos Verzet. Alleen zo behoud je als gezagdrager je zelfcontrole.
Over Geweldloos Verzet kun je op deze pagina ook iets meer lezen.

De gezagdrager stelt zich steeds als doel om zorgzame, respectvolle en waakzame relaties met kinderen en jongeren uit te bouwen.

Asinotherapie

Asino is Italiaans voor ezel. Asino- of ezeltherapie is een manier om helemaal te ontspannen en rustig te worden. Rust creëert dan weer ruimte om nieuwe dingen te leren.

Het is algemeen bekend dat kinderen en volwassenen die emotioneel of mentaal helemaal opgesloten zitten in zichzelf heel goed reageren op contact met dieren. Zeker als die een hoge aaibaarheidsfactor hebben.

Door het lichamelijke contact met de ezel, het knuffelen, het aaien en het verzorgen ontstaat er een vriendschapsband. Wat dan weer resulteert in andere positieve effecten (o.m. een beter gevoel van eigenwaarde, meer zelfvertrouwen, minder fysieke klachten, betere sociale vaardigheden, gespannen spieren die meer ontspannen etc.).

Momenteel stelt men vast dat heel wat kinderen en volwassenen baat hebben bij deze therapie. Zo onder meer mensen met een autismespectrumstoornis, met ADHD, met een verstandelijke of een lichamelijke beperking, met gedragsproblemen of met burn-out.

VraagKracht

De term ‘VraagKracht’ is een samentrekking van twee kernwoorden uit de hedendaagse (jeugd-)zorg: vraaggerichtheid en versterking.

In essentie is VraagKracht een collectief van zelfstandige professionals dat in 2004 in Zeeland werd opgestart. Het samenwerkingsverband zorgt voor snelle hulpverlening, training en coaching op maat. En dit voor kinderen en jongeren, hun ouders/verzorgers en professionele derden. 

VraagKracht werkt oplossingsgericht. De klant en zijn vraag om hulp staan daarbij centraal . Snel en creatief inspelen op complexe en bijzondere hulpvragen is de grootste troef!

Alle professionals die bij VraagKracht werken zijn niet enkel deskundig maar ook uiterst flexibel. Ze leren constant van elkaar en maken gebruik van elkaars expertise. Ze blijven zich ook continu bijscholen. Ze zijn koplopers in het uittesten van nieuwe methodieken.

Het dossier is altijd volledig transparant. Alles gebeurt met medeweten van alle betrokkenen.

Mindfulness

Bij mindfulness gaat het om het observeren van de geest en het ervaren van je lichaam hier en nu. Er bewust aandacht aan geven zonder er direct over te oordelen.

Het is dus een aandachtstraining voor al wie beter wil omgaan met de onvermijdelijke stress van het leven. Mindfulness leert je hoe je rust en helderheid kunt opzoeken in jezelf, ook al sta je in de maalstroom van het leven.

Via eenvoudige oefeningen leer je je aandacht te richten, te concentreren op één punt (bv. je ademhaling of een lichaamszone). Al snel ontdek je dat het in de "innerlijke wereld" zelden rustig is. Er is een voortdurende stroom van fysieke sensaties, emoties, gedachten, oordelen, interpretaties, verlangens...  Het lijkt bovendien alsof die processen een heel eigen leven leiden waarop je geen vat hebt. Je ziet de werkelijkheid door de filter van je eigen geschiedenis, verlangens, opinies, herinneringen etc. Je waarneming van het huidige moment wordt erdoor vertroebeld. Vaak resulteert dat in misverstanden, communicatieproblemen en spanningen.

Mindfulness leert je om de stroom van gedachten en emoties in jezelf op te merken zonder erover te oordelen. Zo verliezen ze een groot deel van hun impact. Ze worden minder stoorzenders.
Wie continu oefent kan komen tot een concentratie op het moment. Een ontwikkelen van een alertheid op het eigen functioneren in alle aspecten van het leven.

Integratieve traumatherapie

Het woord trauma is Grieks voor verwonding.
Het verwijst naar fysieke én psychische beschadigingen.
In het laatste geval spreekt men ook wel van psychotrauma.

Traumatherapie is integratieve psychotherapie.
Eenvoudiger gezegd: lichaam en geest staan allebei centraal.

De oorzaken van een trauma kunnen heel verscheiden zijn.
Maar ze hebben één zaak gemeenschappelijk: het gaat om een ernstige gebeurtenis die voor de persoon in kwestie erg ingrijpend is. Vaak vindt die plaats in de eerste kwetsbare jaren.
Op dat moment wordt het innerlijke kind verwond.

Een paar voorbeelden: verlatenheid, mishandeling, (seksueel) misbruik, ontkenning van afhankelijkheid, een slecht functionerend gezinsverband...

De gevolgen van een trauma manifesteren zich ook heel divers.
Gevoelens van eenzaamheid, pijn, onzekerheid, verdriet...
Daardoor kent de groei naar volwassenheid een ontwikkeling die niet normaal verloopt.
Je blijft verder functioneren volgens die scheefgegroeide patronen.
Dat komt dan tot uiting in problematisch gedrag. O.m. verslavingen, destructief gedrag, dominant gedrag, problematische relaties, verlies van energie. In dat gedrag zit je gevangen. Fatalisme overheerst.

De traumatherapeut gaat met de cliënt op zoek naar de onderliggende oorzaken van het trauma.
Het ultieme doel is: de relatie met het innerlijke kind herstellen en zo de wonden te helen. Als dat lukt, kan de persoon in kwestie de gemiste ontwikkeling inhalen en verder opgroeien als een gezonde volwassene.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x